ПОЗИВ ГРАЂАНИМА ДА ПРОВЕРЕ СВОЈЕ ПОДАТКЕ У ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ

ПОЗИВ ГРАЂАНИМА ДА ПРОВЕРЕ СВОЈЕ ПОДАТКЕ У ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ

Министарство државне управе и локалне самоуправе Владе Републике Србије упутило је позив свим грађанима да на време провере да ли су уписани у Јединствени бирачки списак (ЈБС) и ако јесу, да ли су им уписани лични подаци тачни, како би могли да остваре право гласа на изборима који ће бити одржани 17. децембра ове године.

Право на увид у бирачки списак има сваки грађанин у циљу провере уписаних личних података и то се може извршити непосредно у општинској, односно градској управи у којој грађанин има пребивалиште, односно боравише за интерно расељена лица, као и електронским путем на званичној интернет страници Министарства – https://upit.birackispisak.gov.rs/.

Грађани могу извршити увид у податке који се о њима воде и путем портала еУправа (услуга еЗахтев за упис/измену података у Јединственом бирачком списку).

Потребно је да буду регистровани корисници тог портала, а могу се пријавити путем мобилне апликације ConsentID или квалификованим електронским сертификатом.

Јединствени бирачки списак је јавна исправа у којој се води јединствена евиденција држављана Републике Србије који имају бирачко право, и то путем савремених технологија као електронска база података, при чему се свакодневно ажурира по јединственој методологији.

ЈБС води Министарство државне управе и локалне самоуправе, док ажурирање бирачког списка за подручје јединице локалне самоуправе врши општинска, односно градска управа.

Ажурирање дела бирачког списка за подручје јединице локалне самоуправе од стране општинске, односно градске управе обухвата: упис, брисање, измене, допуне или исправке по службеној дужности или на захтев грађана, о чему се доноси одговарајуће решење.

Упис у бирачки списак је услов за остваривање бирачког права, а бирач може бити само једном уписан у бирачки списак.

У бирачки списак уписују се пунолетни и пословно способни држављани Србије, односно лица која имају бирачко право – према месту пребивалишта, односно месту боравишта за интерно расељена лица.

Поступак уписа, промена (измена, допуна или исправка) и брисања из бирачког списка спроводи се по службеној дужности или на захтев грађана.

Грађанин захтев за промену у бирачком списку подноси општинској, односно градској управи по месту његовог пребивалишта, односно месту боравишта за интерно расељена лица.

Поред тога, захтев за упис/измену података у Јединственом бирачком списку грађани могу поднети и преко портала еУправа.

Свака промена у бирачком списку мора да се заснива на подацима из матичних књига, других службених евиденција и јавних исправа (нпр. изводи из матичних књига рођених, венчаних или умрлих, лична карта, доказ о пребивалишту, уверење о држављанству, правноснажно решење о враћању пословне способности).

Одговарајуће решење о томе до закључења бирачког списка (15 дана пре дана избора, односно до 1. децембра 2023. године) доноси општинска, односно градска управа, а од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана избора решење доноси Министарство.

Подносилац захтева може на решење општинске, односно градске управе поднети жалбу Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 24 часа од дана када је решење примио, а против решења Министарства може се поднети тужба Управном суду у року од 24 часа од дана када је решење примљено.