НАСТАВЉЕН ТРЕНД ДЕПОПУЛАЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА У СРБИЈИ

НАСТАВЉЕН ТРЕНД ДЕПОПУЛАЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА У СРБИЈИ

Процењен број становника у Републици Србији у 2021. години је 6 834 326 (процене су засноване на резултатима статистике природног кретања и унутрашњих миграција становништва).

Посматрано по полу, 51,3% чине жене (3 507 325), а 48,7% мушкарци (3 327 001).

Настављен је тренд депопулације, што значи да је и стопа раста становништва, у односу на претходну годину, негативна и износи -9,4‰. Истовремено, процес демографског старења становништва манифестује се ниским учешћем младих и високим и континуирано растућим уделом старих у укупном становништву.

Према подацима за Републику Србију, у 2021. години удео лица старих 65 и више година износи 21,3%, а млађих од 15 година има 14,3%.

Посматрано на нивоу области, у Зајечарској области забележен је највећи удео старих 65 и више година (28,9%) и истовремено најмањи удео становништва млађег од 15 година (11,1%).

С друге стране, најмањиудео старих 65 и више година је у Пчињској области (16,1%), али је највећи удео млађих од 15 година најпре у Рашкој области (17,6%), а потом у Јужнобачкој (15,6%) и Београдској области (15,4%).

У Републици Србији, у 2021. години, број живорођених износи 62 180 док број умрлих износи 136 622. Природни прираштај износи -74 442.

Од укупног броја живорођених у 2021. години у Републици Србији највећи број живорођених, 18 825, забележен је у старосној групи жена од 30 до 34 године.

Просечна старост жене при рођењу детета је 30,1 година, док је просечна старост жене при рођењу првог детета 28,7 година.

извор Републички завод за статистику