СУТРА ПОЧИЊЕ ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ

СУТРА ПОЧИЊЕ ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ

Од 1. октобра до 15. децембра 2023. године у Републици Србији биће спроведен Попис пољопривреде 2023. који припрема, организује и спроводи Републички завод за статистику (РЗС) у складу са Законом о попису пољопривреде 2023.  у оквиру пројекта претприступних фондова Европске уније IPA (Instrument Pre-accession Assistance) 2018. Попис пољопривреде 2023, као и Попис становништва који је спроведен у 2022. години, Европска унија је финансирала са 55,17% средстава.

Основни циљеви Пописа су:

  • Континуитет у обезбеђивању свеобухватног, међународно упоредивог, прегледа структурних карактеристика националне пољопривреде,
  • Производња статистичких података потребних за креирање одрживе аграрне политике,
  • Ажурирање Статистичког регистра пољопривредних газдинстава, који обезбеђује оквир за спровођење редовних статистичких истраживања усклађених са међународним стандардима, која, заједно са структурним истраживањима, представљају окосницу система статистике пољопривреде.

У Попису ће бити пописана:

  • Породична пољопривредна газдинства,
  • Привредна друштва, земљорадничке задруге, други облици организовања са статусом правног лица и предузетници регистровани да претежно обављају делатности пољопривредне производње,
  • Привредна друштва, земљорадничке задруге, други облици организовања са статусом правног лица и предузетници регистровани у другој делатности који имају организационе делове у којима се обавља делатност пољопривредне производње.

Како се Попис спроводи по модуларном принципу, основна обележја о пољопривредним газдинствима: идентификациони подаци газдинства, земљишни фонд и категорије коришћења пољопривредног земљишта, подаци о радној снази и подаци о броју стоке прикупљају се потпуним обухватом јединица посматрања.

Подаци о органској производњи биће преузети из административног извора – евиденције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Подаци за остала обележја (наводњавање површина под усевима, начин држања стоке, обрада и одржавање земљишта, употреба ђубрива, пољопривредни објекти, механизација и опрема) биће прикупљени на узорку.

Као непосредни извршиоци у Попису радиће 253 општинска координатора  и  2 842 пописивача.

Поједине послове припреме, организације и спровођења пописа породичних газдинстава на територији општина и градова РЗС обавља преко пописних комисија које су именоване у сарадњи са јединицама локалне самоуправе.

У обављању појединих послова у вези с Пописом, поред РЗС-а укључено је и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Од 28. септембра до 15. децембра 2023. године у РЗС-у је организован рад инфо-центра са задатком да пружа све неопходне информације становништву путем бесплатне телефонске линије: 0800 444 005

На веб-сајту Пописа popispoljoprivrede.stat.gov.rs могу се наћи све битне информације, као и  припремљени методолошки материјали за спровођење Пописа.

извор Републички завод за статистику