ПОДСТИЦАЈИ ДРЖАВЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ СА РЕГИ­СТРО­ВАНИМ КОШНИ­ЦАМА

ПОДСТИЦАЈИ ДРЖАВЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ СА РЕГИ­СТРО­ВАНИМ КОШНИ­ЦАМА

Подношење захтева за остваривање права на подстицаје од 800 динара по кошници пчела траје до 31. маја ове године, саопштило је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Право на подстицај остварују правна лица, предузетници и физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства који испуњавају услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, и то они који имају најмање 20 а највише 1.000 кошница пчела.

То у пракси значи да сви пчелари који имају мање од 20 обележених и регистрованих кошница не испуњавају услов за остваривање права на овај подстицај, док они који имају више од хиљаду кошница и поднесу захтев за подстицај неће по аутоматизму бити одбијени због прекорачења прописаног броја, већ ће им се признати подстицаји за хиљаду кошница пчела.

Захтев се може поднети на прописаном обрасцу – Захтев за подстицаје по кошници пчела, који је саставни део Правилника о начину остваривањаправа на подстицаје у сточарству по кошници пчела.

Захтеви се подносе препорученом поштом на адресу Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, 11050 Београд, или електронски.

Приступ порталу за подношење електронског захтева омогућен је са званичне интернет презентације Управе за аграрна плаћања https://uap.gov.rs