КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ У ВЕЗИ ПОПИСА СТАНОВНИШТВА 2022. ГОДИНЕ

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ У ВЕЗИ ПОПИСА СТАНОВНИШТВА 2022. ГОДИНЕ

Попис становништа траје од 1. до 31. октобра. Све ће се обавити на традиционалан начин, од врата до врата.

Kао и увек већина грађана ће рутински дати податке и изјаснити се, али свакако биће и оних који се неће слагати, измислити или одбити да дају своје личне податке.  У складу са Законом о попису становништва, домаћинстава и станова, грађани дужни да учествују на попису и да дају потпуне и тачне одговоре на скоро сва питања.

Ево како стоје ствари у вези казнених одредби.

Новчаном казном, од 20.000 до 50.000 динара, казниће се за прекршај физичко лице које се обухвата Пописом или лице које је дужно да дâ податке о одсутним члановима домаћинства, односно родитељ, усвојитељ или старатељ за дете млађе од петнаест година, ако одбије да одговори на питања у пописним упитницима или дâ нетачне и непотпуне одговоре.

Новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара казниће се пописивач, инструктор и друго лице које је задужено за обављање послова у вези с Пописом, као и одговорно лице у правном лицу које обавља послове у вези с Пописом, ако:

1) не обавља послове Пописа благовремено и на прописан начин;

2) не води рачуна о тачности уписа података које су дали даваоци података, односно о тачној обради података прикупљених Пописом ;

3) не чува као тајну све податке о пописаним лицима до којих дође током обављања послова који су му поверени ;

4) противно вољи лица обухваћеног Пописом захтева да се то лице изјашњава о националној припадности или вероисповести .

Новчаном казном од 50.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај члан пописне комисије који је овлашћен за располагање средствима на подрачуну за посебне намене ако ненаменски и незаконито троши средства са подрачуна пописне комисије .

На крају треба додати да је дужност пописивача да се представи, каже сврху свог доласка и покаже легитимацију са логоом Завода за статистику, фотографију, име и презиме, идентификациони и број личне карте. Уколико лице које треба да се попише жели да изврши проверу, може то да учини позивом на број 0800 444 005.