ТРИ МИЛИОНА ДИНАРА ЗА СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

ТРИ МИЛИОНА ДИНАРА ЗА СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

На званичној интернет презентацији Општине Алексинац дана 12.08.2022. године објављен је Јавни позив за доделу бесповратних средстава за суфинансирање спровођења мера смањења загађења ваздуха на територији општине Алексинац пореклом из индивидуалних ложишта за 2022. годину, који је отворен до 11.09.2022. године

 

Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Алексинац за 2022. годину за спровођење овог Јавног позива опредељена су средства у укупном износу од 3.000.000,00 динара, којима ће се суфинансирати мера замене постојећих уређаја за грејање ефикаснијим уређајима искључиво за етажно или централно грејање.

 

У циљу постизања што већег смањења загађења ваздуха, приликом утврђивања мера, због својих карактеристика у погледу емисије загађујућих материја у ваздух, фаворизовани су уређаји на гас и топлотне пумпе, у односу на уређаје на пелет.

У том смислу за уређаје на пелет дата су ограничења да котао на пелет или етажна пећ на пелет, морају бити такви да као енергент користе искључиво пелет степена искористивости од најмање 90%, као и да се неће одобравати средства за набавку комбинованих уређаја који као енергент користе чврсто гориво.

Такође је утврђена и обавеза да подносилац пријаве за уређаје на пелет мора доставити потврда да не постоји могућност прикључења на дистрибутивну мрежу природног гаса, коју издаје предузеће овлашћено за снабдевање и дистрибуцију природног гаса.

Суфинансирају се искључиво трошкови набавке конкретног уређаја за етажно или централно грејање, односно не узимају се у обзир остали трошкови (транспорт, уградња, додатна опрема и материјали, прикључење на дистрибутивну мрежу природног гаса и слично). Није прописан произвођач уређаја. Добављач уређаја мора бити правно лице или предузетник.

 

Усвојен је концепт рефундације средстава за уређаје које подносиоци захтева купе по објављивању Јавног позива, односно у току Јавног позива, као и за претходно купљене уређаје у 2022. години. Достављају се рачуни за купљене уређаје. Предрачуни са неће прихватати.

 

Осим обавезне документације која се односи на купљени уређај и стамбени објекат који се истим опрема (стамбено-пословни објекти нису обухваћени Јавним позивом), предвиђено је опционо достављање документације за додатно бодовање по основу социјално економског статуса, као и опционо достављање документације за додатно бодовање по основу извршене рециклаже претходно коришћеног уређаја за грејање.

aleksinac.org