ОПШТИНА СУФИНАНСИРА СОЛАРНЕ ПАНЕЛЕ (извор АЛПРЕС)

ОПШТИНА СУФИНАНСИРА СОЛАРНЕ ПАНЕЛЕ (извор АЛПРЕС)

Општина Алексинац данас је расписала Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима за енергетску санацију породичних кућа на територији општине Алексинац за 2022. годину.

По овом јавном позиву финансираће се набавка соларних панела снаге до и једнако 6 kW, инвертера, пратећих носача панела, двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем. Затим, финансираће се уградња поменуте опреме и израда неопходне техничке документације.

Максимални износ средстава подстицаја који се додељује, представља мањи износ од 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом, а максимално 420.000 динара са ПДВ-ом и износа који се добија множењем снаге панелау kW из достављене профактуре, са износом од 70.000 динара са ПДВ-ом.
За соларне панеле капацитета преко 6 kW разлику до укупне вредности радова према предрачуну изабраног привредног субјекта сносиће домаћинства.

Документација за Јавни позив може се преузети на званичној интернет презентацији општине Алексинац www.aleksinac.org или на пријавници Oпштинске управе општине Алексинац, а Јавни позив је отворен закључно са 29. јуном 2022. године.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива заинтересовани грађани могу се обратити заменици председника општине Алексинац на контакт телефон 060/318-22-09 и електронску адресу: e-mail: zamenik@aleksinac.org

АЛПРЕС